สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 6

มีความผิดปกติของระบบประสาทและสมองไม่มาก ในช่วงแรกจึงยังเห็นพัฒนาการที่เป็นปกติได้ แต่เมื่อเด็กเติบโตขึ้น พัฒนาการต่าง ๆ เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจึงเห็นความผิดปกติได้ชัดเจน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ไปแล้ว

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 5

การขาดสารไอโอดีนในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งครบกำหนดคลอด หรือแม้แต่การขาดสารไอโอดีนในช่วงวัยทารกและเด็กเล็ก ก็มีผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าลง รวมทั้งระดับสติปัญญาที่ลดลงด้วย

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 4

หญิงให้นมบุตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับพลังงานอย่างเพียงพอและได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อทำให้นมแม่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของทารก

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 3

มีการทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกที่อยู่ในครรภ์ ตั้งแต่ต่อมไทรอยด์ของทารกยังไม่มีการสร้างและพัฒนาเต็มที่ ซึ่งแสดงว่า ทารกได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนจากมารดาผ่านทางรก นอกจากนั้น ยังพบว่าในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์จนครบกำหนดคลอด

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 2

สารไอโอดีนนับเป็นสารอาหารที่สำคัญของประชากรทุกเพศทุกวัย ทุกคนมีโอกาสเกิดโรคขาดสารไอโอดีน หากได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน แต่กลุ่มประชากรที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กเล็ก

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 1

การรับประทานอาหารตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้รับสารไอโอดีน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน “เกลือเสริมไอโอดีน” จึงมีความสำคัญที่ช่วยให้ประชากรไทยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ

1 12 13 14 15