สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 2

ผลกระทบต่อสุขภาพ

-เพิ่มอัตราการเสียชีวิตของทารกในช่วงแรกเกิด (perinatal mortality)

-พัฒนาการช้า

-ลดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น

-โรคเอ๋อ (cretinism)

ช่วงวัย

-เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

-พัฒนาการช้า สติปัญญาต่ำ

-ลดความสามารถในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ

-คอหอยพอก

ช่วงวัย

-วัยรุ่นและผู้ใหญ่

ผลกระทบต่อสุขภาพ

-เฉื่อยชา สมองทึบ

-คอหอยพอก

สารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

สารไอโอดีนนับเป็นสารอาหารที่สำคัญของประชากรทุกเพศทุกวัย ทุกคนมีโอกาสเกิดโรคขาดสารไอโอดีน หากได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน แต่กลุ่มประชากรที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กเล็ก เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนในประชากรกลุ่มนี้ จะมีผลทำให้ทารกและเด็กเล็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการช้ากว่าปกติมีการสร้างสมองที่ผิดปกติ ซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเวลาผ่านพ้นช่วงเวลาที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไป นอกจากนั้น ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เป็นกลุ่มประชากรที่มีความต้องการสารไอโอดีนมากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ๆ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคขาดสารไอโอดีนได้มากกว่า