สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 1

การรับประทานอาหารตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้รับสารไอโอดีน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน “เกลือเสริมไอโอดีน” จึงมีความสำคัญที่ช่วยให้ประชากรไทยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ

ปริมาณสารไอโอดีนที่ควรได้รับประจำวัน

ความต้องการสารไอโอดีนแตกต่างกันไปในกลุ่มประชากร ขึ้นอยู่กับอายุและภาวะทางร่างการ เช่น การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร เป็นต้น หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรจะมีความต้องการสารไอโอดีนมากกว่าหญิงปกติ เพราะจำเป็นต้องมีสารไอโอดีนส่วนหนึ่งผ่านรกไปยังทารก หรือนำไปสร้างนมแม่ ทำให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนได้

โรคขาดสารไอโอดีน

สารไอโอดีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนการขาดสารไอโอดีน จึงทำให้ร่างกายมีการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนลดลง จนมีอาการและอาการแสดงต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไป การขาดสารไอโอดีนในประชากรทั่วไป สามารถรักษาได้ง่าย โดยการให้สารไอโอดีนเสริมอย่างเพียงพอ ทำให้อาการต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติ แต่การขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กเล็ก จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าจะได้รับสารไอโอดีนเสริมอย่างเพียงพอ ก็ไม่สามารถทำให้สมองของเด็กที่มีความผิดปกติไปแล้วกลับมาเป็นปกติได้ จึงควรให้ความสำคัญต่อการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กเล็ก เป็นอันดับแรก