สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 4

หญิงให้นมบุตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับพลังงานอย่างเพียงพอและได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อทำให้นมแม่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของทารก

หญิงให้นมบุตรจะมีความต้องการสารไอโอดีนมากกว่าหญิงทั่วไป เนื่องจากมีการสร้างน้ำนม ต่อมน้ำนมจะนำสารไอโอดีนส่วนหนึ่งจากร่างกายของมารดาไปเป็นส่วนประกอบของนมแม่เพื่อให้ทารกได้รับปริมาณสารไอโอดีนที่เพียงพอ แต่ถ้าหากมารดามีปริมาณสารไอโอดีนในร่างกายต่ำ ย่อมผลิตน้ำนมที่มีความเข้มข้นของสารไอโอดีนลดลงด้วย มีการศึกษาพบว่า ปริมาณสารไอโอดีนในนมแม่มีความสัมพันธ์กับระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงให้นมบุตร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับสารไอโอดีนในร่างกายของมารดา

ปริมาณสารไอโอดีนในนมแม่ที่เหมาะสม โดยคำนวณจากปริมาณนมแม่ที่ทารกรับประทานในช่วงอายุ 6 เดือนแรกประมาณ 800 มิลลิลิตรต่อวัน ในขณะที่สารไอโอดีนในนมแม่ถูกดูดซึมได้ประมาณร้อยละ 95 เพื่อให้ทารกได้รับสารไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน คือประมาณ 90 ไมโครกรัมต่อวัน นมแม่ควรจะมีปริมาณสารไอโอดีนไม่น้อยกว่า 120 ไมโครกรัมต่อลิตร