บอกกล่าว

ข้อเขียนที่ปรากฏในเว็บนี้เป็นผลงานวิชาการของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และภาคีต่างๆที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน สามารถนำไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์สาธารณะโดยอ้างอิงผู้ประพันธ์ตามที่ปรากฏ

กองทุนเพื่อปฏิรูปการศึกษา

ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความรู้มิได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือในตำราอีกต่อไป ด้วยความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้เด็กไทยเข้าถึงความรู้มหาศาลได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ แต่เด็กไทยกลับไม่สามารถเรียนรู้ได้และเสียโอกาสในการเรียนรู้เพราะต้องเรียนหนังสือมากเกินไป

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์ และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา