มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์ และคุณหญิงสดศรี  วงศ์ถ้วยทอง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
•    สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
•    ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
•    เพื่อดำเนินการสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•    รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย
•    ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  มีความเชื่อมั่นว่า  การแก้ไขปัญหาในสังคมจักต้องอาศัยวิธีคิดที่มีลักษณะ สร้างสรรค์ (innovative) และมีจินตนาการ (imaginative) ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิจึงมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อกระตุ้น ประสาน และส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุปัญญา  ความดี ความงาม  มิตรภาพและสันติภาพ  โดยจะสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรที่มีศักยภาพโดดเด่น  หรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์