บอกกล่าว

ข้อเขียนที่ปรากฏในเว็บนี้เป็นผลงานวิชาการของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และภาคีต่างๆที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน

สามารถนำไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์สาธารณะโดยอ้างอิงผู้ประพันธ์ตามที่ปรากฏ

ข้อเขียนในหน้าแรกเป็นบทความเกี่ยวกับงานปฏิรูปการศึกษาที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

หมวดปฏิรูปการศึกษาและหมวดพัฒนาจิต เป็นบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาจิตในระบบการศึกษาและระบบสุขภาพซึ่งผู้วิจัยและคณะได้ทบทวนวรรณกรรมจำนวนมาก

หมวดพัฒนาการเด็ก เป็นบทความวิชาการประเด็นชีวจริยธรรมการเจริญพันธุ์ในแง่มุมต่างๆทั้งกฎหมาย สังคม และจริยธรรม