สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (11)

ความสามารถของเรื่องเล่าในการกระตุ้นให้เห็นความมีความหมายได้โดยมีผลทั้งต่อความคิดและความรู้สึก การสอดประสานระหว่างความคิดและความรู้สึกน่าจะมีเหตุผลจากที่การฟังเรื่องเล่าเป็นการคิดและรู้สึกตามเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจความเป็นเรื่องราว

ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอนที่ 4

คุณครูและโรงเรียนยังเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเสมอ แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทและวิธีทำงาน คุณครูควรเลิกสอนหรือสอนแต่น้อยแล้วเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่ออกแบบโจทย์ปัญหาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 3 ประการ

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 4

การจำกัดขอบเขตความคิด การแสดงออก จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของเด็กในภายภาคหน้าได้ เพราะเมื่อมีการจำกัดซึ่งกระบวนการในการคิดโดยไม่ได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กได้คิดเป็นหรือสร้างสรรค์เป็นแต่อย่างใดนั้น ก็เหมือนว่าการเรียนรู้นั้นย่ำอยู่กับที่

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (10)

การจินตนาการในสถานการณนี้ช่วยให้เห็นจุดร่วมและเชื่อมโยงสู่อีกวิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีในการประสานความคิดและความรู้สึกเพื่อสร้างความมีความหมาย นั่นคือ การฟังเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง

ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอนที่ 3

ข้อสอบปรนัยที่บีบบังคับให้นักเรียนต้องใช้เหตุผลตามที่กำหนด ใช้วิจารณญาณให้ตรงกับผู้ออกข้อสอบ และต้องกาข้อที่ถูกต้องโดยไม่มีโอกาสคิดแตกต่าง เหล่านี้ทำให้สมองของนักเรียนไทยคับแคบ ขาดความสามารถคิดนอกกรอบ และต้องจำยอมเพื่อความอยู่รอด ใครที่คิดต่างต้องถูกกำจัดออกไป

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 3

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การที่เด็กได้ฟังหรือฝึกร้องเพลงที่มีลักษณะเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาโดยอัตโนมัติและสามารถซึมซับการใช้ภาษาได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือถูกยัดเยียด

1 70 71 72 73 74 82