การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงเรียนแพทย์

ในปัจจุบัน แผนงานฯ มีจุดมุ่งหมายคล้ายกัน แต่ดำเนินการในบริบทการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้เรียน อันเป็นคนกลุ่มใหญ่ ทั้งนี้ ได้เคยมีการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิตปัญญา(หรือจิตวิญญาณ)ในการดำเนินงานระยะที่ผ่านมาแล้ว และเนื่องจากบริบทการศึกษามีภาวะแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างจากบริบทการให้บริการทางสุขภาพ จึงเห็นสมควรที่จะสังเคราะห์กรอบแนวคิดดังกล่าวจากตัวแทนของบริบทการศึกษาบ้าง

การสังเคราะห์กรอบความคิดในบริบทใหม่นี้อาจช่วยให้เห็นจุดร่วมและจุดต่าง อันจะเป็นประโยชน์แก่การแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตปัญญา(หรือจิตวิญญาณ)ในบริบทที่แตกต่างกันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดเรื่อง “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” จากข้อมูลของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. ข้อตกลงเบื้องต้น

การปฏิบัติการอาศัยเฉพาะข้อมูลจากเอกสารการถอดเทปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดทําโดยแผนงานฯ ข้อมูลดังกล่าวได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการศึกษา แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ 17-18 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการศึกษา แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ 28-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการศึกษา แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ 12-13 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ จ.กรุงเทพฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 11-12 มกราคม 2553 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2552

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 9-10 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมจันผา ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 23 -24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง Garden 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วันที่ 23-25 มกราคม 2553 ณ ห้องลาเบลแอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง