เคล็ด(ไม่) ลับการทำวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ใจและได้งาน (2)

วิธีการเล่าเรื่องให้เห็นรายละเอียด คือ เล่าให้เห็นถึงกิริยา การกระทำ สิ่งที่เราได้ทำต่อเหตุการณ์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนไข้ที่ไม่ยอมให้ฉีดยา เราก็จะวางทุกสิ่งในมือลง ไม่ว่าจะเป็นปากกา แผ่นกระดาษ แล้วชวนคนไข้คุยเรื่องทั่วๆไป

เคล็ด(ไม่) ลับการทำวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ใจและได้งาน (1)

นอกจากนี้ การกระตุ้นให้สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อการทำงานชิ้นนั้นๆ หรือสะท้อนความรู้สึกของผู้เล่าว่า ผู้เล่ามีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องเล่านั้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภายใน เกิดพลังในการทำงาน ที่เริ่มมาจากตัวเองเห็นคุณค่าในงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (11)

ความสามารถของเรื่องเล่าในการกระตุ้นให้เห็นความมีความหมายได้โดยมีผลทั้งต่อความคิดและความรู้สึก การสอดประสานระหว่างความคิดและความรู้สึกน่าจะมีเหตุผลจากที่การฟังเรื่องเล่าเป็นการคิดและรู้สึกตามเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจความเป็นเรื่องราว

1 3 4 5