สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 3

มีการทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกที่อยู่ในครรภ์ ตั้งแต่ต่อมไทรอยด์ของทารกยังไม่มีการสร้างและพัฒนาเต็มที่ ซึ่งแสดงว่า ทารกได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนจากมารดาผ่านทางรก นอกจากนั้น ยังพบว่าในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์จนครบกำหนดคลอด

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 1

การรับประทานอาหารตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้รับสารไอโอดีน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน “เกลือเสริมไอโอดีน” จึงมีความสำคัญที่ช่วยให้ประชากรไทยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ