คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 2

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาบุคคลที่ต่างก็มีคุณค่าความเป็นมนุษย์เหล่านี้ ต่างก็มีคุณค่าเชิงปัจเจกบุคคลในระดับที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของสถานะ คุณธรรม ความพยายาม หรือความสำเร็จ ดังนั้น แม้เราจำเป็นต้องเคารพบุคคลทุกคน

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่1

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะประกาศข้อกำหนดกรุงเทพฯ พบว่าในประเทศไทยมีผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่เรือนจำส่วนหนึ่งที่มีวิธีการทำงานที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง และส่งผลให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้รับโอกาสในการพัฒนาตนขณะอยู่ในเรือนจำ

หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 5

แม้ว่าห่างไกลพ่อแม่แล้ว หากจะเลี้ยวไปหาเส้นทางที่ไม่เหมาะสม ก็จะสามารถฉุดรั้งตัวเองไว้ได้ เพราะว่า ภาพ พ่อแม่ในใจชัด เสียจนเสมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่เด็กที่มีตัวตนไม่ชัดจะไม่มีตัวตนให้รัก

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 28

การทำงานในขอบเขตหน้าที่และการทำงานเกินหน้าที่ การทำงานในขอบเขตหน้าที่ของผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นต่างไปจากบุคลากรทั่วไป เนื่องจากแม้เป็นงานในหน้าที่ แต่ก็กระทำด้วยสำนึกเปี่ยมล้นถึงอุดมการณ์วิชาชีพ หรือหน้าที่ความเป็นข้าราชการ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 27

เมื่อมองจากมุมของบุคลากรแล้ว ดูเหมือนว่าจะเห็นว่าผู้ต้องขังมีอัตลักษณ์แล้ว นั่นคือ มีอัตลักษณ์ในฐานะผู้ต้องขัง ไม่ใช่อัตลักษณ์ของ “นางสาว ก.” ที่กลายเป็นผู้ต้องขังและกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์กลับมาเป็น “นางสาว ก.” อีกครั้งหนึ่ง

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 26

ทัศนคติของผู้พิพากษาที่มุ่งมองไปที่คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคลเหล่านี้โดยตรง ทัศนคติดังกล่าวมีพื้นฐานจากความเป็นนักวิชาชีพ อันแยกไม่ขาดจากความเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ ยังมีพื้นฐานจากความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วย

1 2 3 4 5