ปฏิรูปการศึกษา ภาคลงมือทำจริง (7) เราเรียนรู้…เพื่อเอาไปใช้ชีวิต

ความสงสัยนี้ค่อยๆ กระจ่างขึ้น หน้าตา PBL ที่ดี คือ ทำให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างก้าวกระโดด และอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนที่แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ความรู้ทางวิชาการก็ได้ มีองค์ประกอบ ๑๒ ประการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” (9)

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับชาติพันธุ์ รวมถึงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ หากเป็นเช่นนั้น ก็นับว่ามีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก ในความหมายของการเคารพวัฒนธรรมที่หล่อหลอมตัวตนของเขา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังแสดงถึงสิ่งที่ดูขัดแย้ง