ปฏิรูปการศึกษา ภาคลงมือทำจริง (7) เราเรียนรู้…เพื่อเอาไปใช้ชีวิต

ความสงสัยนี้ค่อยๆ กระจ่างขึ้น หน้าตา PBL ที่ดี คือ ทำให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างก้าวกระโดด และอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนที่แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ความรู้ทางวิชาการก็ได้ มีองค์ประกอบ ๑๒ ประการ