การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” (14)

เป็นเรื่องของการฝึกจิต ทำสมาธิ และตามกรอบแนวคิดของพระพุทธศาสนา เมื่อมีสมาธิ ก็จะมีปัญญา อย่างไรก็ตาม หากกล่าวโดยกว้าง “จิตวิญญาณ” มีสองความหมาย ได้แก่ ความหมายเชิงศาสนา และ ความหมายเชิงอัตถิภาวะ ในการศึกษาเกี่ยวกับ “จิตวิญญาณ” ในสมัยต้น