ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตอนที่ 3

การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้รอไม่ได้ “สายแล้วสายเลย” รัฐบาลและหน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ ต้องเร่งบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานโดยให้ศูนย์เด็กเล็กต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรดูแลเด็กเล็กประจำศูนย์ การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตอนที่ 2

การกำหนดนโยบายและวางแผนประสานเครือข่าย พัฒนาเด็กในภาพรวมและภาพกว้างของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบองค์กรต่าง ๆ เหมือนเป็นการเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเด็ก

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการสมดุลทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ ซึ่งการให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาเด็กแม้เพียง 1 ปี ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กจะมีความสามารถและพัฒนาการที่สูงขึ้น