ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตอนที่ 2

การกำหนดนโยบายและวางแผนประสานเครือข่าย พัฒนาเด็กในภาพรวมและภาพกว้างของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบองค์กรต่าง ๆ เหมือนเป็นการเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเด็ก

– เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่มี มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น

– เพื่อให้ประชาคม เครือข่าย มีขีดความสามารถ เป็นแกนหลักขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

– พัฒนาระบบ บริหารจัดการเชิงยุทธ์ของ องค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจหลักคือ

1. จัดทำนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบกิจการ

2. จัดทำมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี และมาตรฐานตัวบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการวิจัย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูพี่เลี้ยง

4. ติดตาม ดูแลคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยทำคือที่การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีการอบรมครูพี่เลี้ยง ประมาณ 420 ชั่วโมง ปัจจุบันยังมีการดำเนินการอยู่แต่ไม่ได้ติดตามว่าต่อเนื่องหรือไม่

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เปิดศูนย์เด็กเล็ก เป็นสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ คนงานผู้หญิง ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ภารกิจคือ

1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกระบบแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนเพื่อเป็นสวัสดิการ ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัว

3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน

“มีต่อ”