ปฏิรูปการศึกษา ภาคลงมือทำจริง (6) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบในศตวรรษที่ 21 ด้วยเรื่องเล่า (ต่อ)

ครูเลยเสนอนักเรียนไปว่าให้เขียนจดหมายขออนุญาตผู้ปกครองไปด้วยเลย ในปีนี้เจาะนักเรียนได้ลึกมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพียง ๔๕ คน แต่ก็ทำให้เกิดความเครียดและความกังวลว่าเด็กจะทำได้เพียงไหน เลยให้เขียนจดหมายก่อน