หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 3

การที่พ่อแม่อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เด็กมีสมรรถนะตามวัยดีมากเช่น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย การช่วยเหลือและดูแลตัวเอง (Personal Care) มีพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา