หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 3

การที่พ่อแม่อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เด็กมีสมรรถนะตามวัยดีมากเช่น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย การช่วยเหลือและดูแลตัวเอง (Personal Care) มีพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา ความเข้าใจปรากฏการณ์ และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว พัฒนาการด้านภาษา การสื่อความหมาย การอ่านและการเขียน พัฒนาการด้านจริยธรรม พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์

ความไม่รู้ คือ..จุดอ่อน..พ่อแม่ไม่ทำ เพราะ ไม่รู้

ไม่รู้ ว่าหนังสือเล่มแรกสำคัญอย่างไรต่อลูก

ไม่รู้ ว่าหนังสือเล่มแรกสำคัญอย่างไรต่อสังคม

ไม่รู้ ว่าจะเริ่มอย่างไรดี

ไม่รู้ ว่าทำได้ง่ายจัง

กลยุทธ์ กำจัดจุดอ่อน

1)สร้างกระแสเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในชุมชนให้ ตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือเล่มแรก

2)สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน

3)รณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อชักจูงให้ปรับพฤติกรรม