การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (11)

จะตอบรับตัวชี้วัดนี้ ก็เรียกมาคุยก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็เกิดกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพขึ้น พอเรื่องคนเรื่องงานเสร็จแล้วก็เรื่องพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ก็จะแตกต่างจากที่อื่น

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2)

ตัวแปรความสำเร็จในการยกระดับข้างต้น คือ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.สต. ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลายวิธีการ ในปี 2553

16 อย่าเรียนหนังสือคนเดียว

การอุบัติใหม่ของนวัตกรรมเหล่านี้ดูคล้ายจะบอกเป็นนัยว่า ได้เกิดการผ่าเหล่าในพันธุกรรมของมนุษย์แล้ว และการโผล่พรวดของหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้คล้ายจะบอกว่า มนุษย์พันธุ์โฮโมเซเปียนส์นี้ฉลาดขึ้นทันทีทันใด เสมือนหนึ่งการกำเนิดของเอกภพที่เรียกว่าบิ๊กแบง (Big Bang)