การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข (12)

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการวิจัยที่ใช้เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ใด ปรากฏการณ์หนึ่งภายใต้เงื่อนไขของบริบท และเวลา ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่เก็บจาก กระบวนการจัดการความรู้ ข้อมูลเป็นการแสดงความเห็น ความรู้สึกและบอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ