เคล็ด(ไม่) ลับการทำวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ใจและได้งาน (1)

นอกจากนี้ การกระตุ้นให้สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อการทำงานชิ้นนั้นๆ หรือสะท้อนความรู้สึกของผู้เล่าว่า ผู้เล่ามีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องเล่านั้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภายใน เกิดพลังในการทำงาน ที่เริ่มมาจากตัวเองเห็นคุณค่าในงาน