การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข(34)

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs ). สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2553,

จาก http://mkpayap.payap.ac.th/course/mk210/f3.3.htm

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs theory). สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม

2552, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/

ทัศนีย์ ทองประทีป. (2548). จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาล

เกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ธวัชชัย วงศ์กัณหา. ( 2546). การแพทย์ในฝันกับเสมสิกขาลัย. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2553, จาก

http://www.thaingo.org/stay 2 /news_health_231244.html.

นันทนา น้ำฝน. (2536). องค์ประกอบบางประการที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพของนักศึกษา

พยาบาล. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (บริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิภัสสรณ์ บุญยาสันติ (2548). การสร้างเครื่องมือเพื่อวัดความต้องการมิติด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยหลัง

ผ่าตัดหัวใจแบบปิดระหว่างรับการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุบผา ชอบใช้. (2543). รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในมิติ

จิตวิญญาณ. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่

ปกรณ์ สิงห์สุริยา. (2552). เสวนา : การทำงานอย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์ยากลำบาก, วันที่ 10

กันยายน 2552. กรุงเทพฯ: ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา.

ประเวศ วะสี และคณะ. (2547). ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์.

พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. (2530). การขัดเกลาทางสังคม : กรอบการวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยาในทัศนภาพและ

ระเบียบวิธี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

——-. ม.ป.ป.. แนวทฤษฎีการปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ในรวมบทความทฤษฎีการปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์. (2547, มกราคม-มิถุนายน). การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง.

มนุษยศาสตร์สาร. 5(1): 97-109.

พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต). (2538). การพัฒนาจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

——-. 2551. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2535). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ:

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม : Dictionary of

Buddhism. กรุงเทพฯ: เอ.ที. พริ้นติ้ง.

——-. (2549). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มปป.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

วรรณะ บรรจง. 2551. ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ์นักศึกษาครูและการรับรู้ความสามารถของตน

ในการเป็นครูนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา.

ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วัลภา คุณทรงเกียรติ. (2547). สุขภาพจิตวิญญาณของคนไทย (Spiritual Health Of Thai People).

ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2539). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา-รู้เขา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

หมอชาวบ้าน

สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์. (2545). ปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์และ

พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทครูแนะแนว. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.

(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุพัตรา สุภาพ. (2546). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

เสาวลักษณ์ มณีรักษ์. (2545). ประสบการณ์ของพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ

ของผู้ป่วยวิกฤต. วิทยานิพนธ์ พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อรอุมา สงวนญาติ. (2544). การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวัดความภาคภูมิใจใน

ตนเองที่มีรูปแบบการตอบและวิธีวิเคราะห์ต่างกัน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อังคณา เทศทิศ. (2543). การศึกษาความภาคภูมิใจในอาชีพของครูแนะแนว สังกัดกรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อารยา พรายแย้ม. (2552). โครงการอบรมจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2553, จาก

http://www.ph.sbc.ku.ac.th/inform/spiritualdailylife.pdf.

อาภา จันทรสกุล. (2551). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา (หน่วยที่ 11). นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Betina, Y.; Edmondson, Donald; Stanton, Annette L.; Park, Crystal L.; Kwan, Lorna; Ganz, Patricia A.;

Blank, Thomas O. (2009). Facets of Spirituality as Predictors of Adjustment to Cancer: Relative Contributions of Having Faith and Finding Meaning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 77(4), Aug 2009, 730-741.

Burke J. Peter; & Reitzes C. Donald. (1981, June). The Link between Identity and Role Performance.

Social Psychology Quarterly. 44(2): 83-92.

. (1991, March). An Identity Theory Approach to Commitment. Social Psychology Quarterly.

54(3): 239-251.

Charmaz, K. (2000). Constructivist and objectivist grounded theory. In N. K. Denzin & Y.Lincoln

(Eds.), Handbook of Qualitative Research (2nd ed., pp. 509-535).

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis.

Thousand Oaks: Sage publications.

Chamec-Case, R. R., & Sherr, M. E. (2006). Exploring how social work administrators integrate

spirituality in the workplace. Social Work and Christianity, 33(3), 268-287.

Cole B, Pargament K. (1999). Re-creating Your Life: A Spiritual/psychotherapeutic Intervention for

People Diagnosed with Cancer, Psycho-oncology, vol 8, no 5, pp 395-407.

Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions.

Thousand Oaks, CA:Sage

Deci, Edward L., and Marylène Gagné. (2004). Motivation, Intrinsic and Extrinsic. Encyclopedia of

Leadership.. SAGE Publications

Desrochers, Stephan; Andreassi, Jeanine; & Thompson, Cynthia. (2005). Identity Theory. Retrieved

September 15, 2005, from http://www.bc.edu/bc_org/avp/wfnetwork/rft/ wfpedia/wfpIDTent.html

Dorothy A. Sisk and E.Paul Torrance. (2001). Spiritual Intelligence : development higher

conciousness. Buffalo, New York : Creative Education foundation.

Elkins, D. N. (1998). Beyond religion: A personal program for building a spiritual life outside the

walls of traditional religion. Wheaton, IL: Quest Books.

Elkins, David. “Beyond Religion: Toward a Humanistic Spirituality.” The Handbook of Humanistic

Psychology. 2001. SAGE Publications. 5 May. 2010. .

Elliot L. Jurist, Arietta Slade, and Sharone Bergner. (2008). Mind to Mind: Infant Research,

Neuroscience, and Psychoanalysis. Edited by. New York: Other Press.

Encyclopedic. (1996). The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English

Language. Chicago: J.G. Ferguson.

Epley, Nicholas, and Adam Waytz. (2009). Perspective Taking. Encyclopedia of Human Relationships.

SAGE Publications. Retrieved 10 May. 2010, from http://www.sageereference.com/humanrelationships/Article_n397.html>.

Flanagan, John C. (1954, Jul). The critical incident technique. Psychological Bulletin. Vol 51(4), 327-358.

Friedman, M., & Rholes, W. S. (2007). Successfully challenging fundamentalist beliefs results in

increased death awareness. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 794-801.

Hart, T. (2006). Spiritual Experiences and Capacities of Children and Youth. Handbook of Spiritual

Development in Childhood and Adolescence. Sage publication London, editor Roehkepartain, et al.

Hogg, Michael A.; Terry, Deborah J.; & White, Katherine M. (1995, March). A Tale of Two Theories:

A Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory. Social Psychology Quarterly. 58(4): 255-269.

Idler et.al. (2003). Measuring Multiple Dimensions of Religion and Spirituality for Health Research.

Research on Aging, Vol. 25 No. 4, July 2003 327-365, DOI: 10.1177/0164027503252749

Kendra Cherry. Hirarchy of Needs : The Five Levels of Maslow’s Hierarchy of Needs. Retrieved 26

December, 2009, from http://psychology.about.com/od/ theoriesofpersonality/ a/hierarchyneeds.htm

Kilpatrick, Shelley Dean. (2007). Helping Behavior. Encyclopedia of Social Psychology. SAGE

Publications.

Lawler-Row, K. A. (2010). Forgiveness as a mediator of the religiosity—health relationship.

Psychology of Religion and Spirituality, 2, 1-16.

Lee, J. D. (2002, October). More Than Ability: Gender and Personal Relationships Influence

Science and Technology Involvement. Sociology of Education. 75(4) : 349-373.

Maharishi Mahesh Yogi. (1995). Maharishi University of Management: Wholeness on the move.

Holland, Maharishi Vedic University Press.

Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. (second Edition). New York : W.P.Laughiln

foundation

Nuttbrock, Larry; & Freudiger, Patricia. (1991, March). Identity Salience and Motherhood: A test of

Stryker’s Theory. Social Psychology Quarterly. 54(2): 146-157.

Owens, Timothy J. (2003). Self and Identity. In Handbook of Social Psychology. Edited by Delamater

John. pp. 217-218. New York: Plenum.

Pargament. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, and practice. New

York, NY: The Guilford Press.

Polkinghorne, D. E. (2001). Self and humanistic psychology. In K. J. Schneider, J. F. T. Bugental, & J.

F. Pierson (Eds.). The Handbook of humanistic psychology: Leading edges in theory, research, and practice. Thousand Oaks, CA: Sage

Privette, Gayle. (2001). Defining Moments of Self-Actualization: Peak Performance and Peak

Experience. The Handbook of Humanistic Psychology.

Rosenberg, Morris. (1979). Conceiving The Self. New York: Basc Book, Inc.

Scarlett, W. George. ” Buddhism.” Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. 2005. SAGE

Publications. 5 May. 2010. .

Scarlett, W. George. “Christianity.” Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. 2005. SAGE

Publications. 5 May. 2010. .

Scarlett, W. George. “Faith.” Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. 2005. SAGE

Publications. 5 May. 2010. .

Schwandt, T.A. (2001). Dictionary of qualitative inquiry. 2nd ed. Thousand Oaks, CA:Sage.

Stets, Jan E.; & Burke, Peter J. (n.d.). A Sociological Approach to Self and Identity. In Handbook of

Self and Identity. Edited by Leary, Mark; & Tangney, June. pp. 1-47. New York: Guilford Press.

Strauss, A.L. and Corbin, J.M. (1998). Basics of qualitative research : Techniques and procedures

for developing grounded theory 2nd ed. California: SAGE Publications.

Stryker, Sheldon. (1980). Symbolic Interactionism: A Social Structure Version. California: Menlo

Park.

————. 1987. Identity Theory: Developments and Extensions. In Self and Identity: Psychosocial

perspectives. Edited by Yardley, Krysia; & Honess, Terry. pp. 83-103. Chichester: John Wiley & Sons.

————. 1992. Identity Theory. In Encyclopedia of Sociology. Edited by Borgatta, Edgar F.; &

Borgatta, Marie L. V.1 pp. 871-875. New York: Macmillan.

————. 2007, December. Identity Theory and Personality Theory: Mutual Relevance. Journal of

Personality. 75(6): 1083-1088.

Stryker, Sheldon; & Burke, Peter J. (2000, December). The Past, Present, and Future of an Identity

Theory. Social Psychology Quarterly. 63(4): 284-297.

Stryker, Sheldon; & Serpe, Richard T. (1982). Commitment, Identity Salience and Role Behavior:

Theory and Research Example. In Personality, Roles, and Social Behavior. Edited by Ickes, William; & Knowles, S. Eric. pp. 199–281. New York: Springer-Verlag.

————. (1994). Identity Salience and Psychological Centrality: Equivalent, Overlapping or

Complimentary Concepts?. Social Psychology Quarterly. 57(1): 16-35.

Spitzer, Lee B. (2005). “Childhood Experiences.” Encyclopedia of Religious and Spiritual

Development. SAGE Publications. 5 May. 2010. .

Sumon Pincharoen and Joann G. Congdon. (2003, Feb). Spirituality and Health in Older Thai Persons

in the United States. Western Journal of Nursing Research,; vol. 25: pp. 93 – 108.

Todd B. Kashdan and Michael F. Steger. (2007). Curiosity and pathways to well-being and meaning

in life: Traits, states, and everyday behaviors. Journal Motivation and Emotion. Volume 31, Number 3 / September, 2007, 159-245.

Traphagan, J. W. (2005). Multidimensional Measurement of Religiousness/ Spirituality for Use in

Health Research in Cross-Cultural Perspective. Research on Aging, 27(4):387-419.

ภาคผนวก

ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก Ph.D.Doctor of Philosophy (Educational Research) U. of North Texas U.S.A

ระดับปริญญาโท M.S. Master of Science (Interdisciplinary Studies) U. of North Texas U.S.A

ระดับปริญญาตรี ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7627 Email: [email protected]

ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ประทีป จินงี่

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาจิตวิทยา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7626 Email: [email protected]