การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข (16)

เกิดอำนาจเหนือธรรมชาติ เกิดความรู้สึกกลมกลืนกันระหว่างตนเอง ผู้อื่น และความรู้สึกที่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ หรืออาจออกมาในรูปของการกระทำ การปฏิบัติ หรือวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ความเชื่อ ความหวัง ความศรัทธาได้แก่ การไหว้พระ สวดมนต์ สวดอ้อนวอนพระเจ้า ไหว้เจ้า การนั่งสมาธิ เข้าฌาณ การทำบุญ ใส่บาตร ไปโบสถ์ หรือการทำกิจกรรมทางศาสนา การอ่านหนังสือธรรมะหรือบทสวดในศาสนา การพูดคุยกับพระ นักบวชหรือบุคคลที่ตนนับถือ และเชื่อว่าสามารถติดต่อกับพระเจ้าหรือพลังอำนาจเหนือธรรมชาติได้

สำหรับจิตวิญญาณในบริบทด้านองค์การ จิตวิญญาณของพนักงานประกอบด้วยแนวคิดหลักสำคัญที่ปรากฏทั้งในบริบทด้านสาธารณสุขหรือความผาสุกทางจิตวิญญาณ นั่นคือ ประสบการณ์การข้ามพ้น การเชื่อมโยงสู่สิ่งรอบด้านด้วยความสุข ทั้งนี้องค์การได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนจิตวิญญาณของพนักงานโดยเชื่อมโยงกับค่านิยม เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์การผ่านกระบวนการภายในองค์การทั้งแผนการทำงาน หรือการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ดังนั้น การให้ความหมายของจิตวิญญาณในบริบทองค์การจึงหมายถึงค่านิยมองค์การที่สนับสนุนประสบการณ์การข้ามพ้นของพนักงานผ่านกระบวนการทำงาน การสนับสนุนการเชื่อมโยงสู่บุคคลอื่นในแนวทางที่เป็นไปด้วยความสุขและความสมบูรณ์ การสนับสนุนประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณในการทำงานให้แก่พนักงานอันได้แก่ ค่านิยมขององค์การ แผนงาน เป้าหมายขององค์การและของพนักงานที่สะท้อนถึงค่านิยมเหล่านั้น การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนแผนและค่านิยมต่าง ๆ และผลลัพธ์ในรูปของ ผลการปฏิบัติงานขององค์การ ประสบการณ์ของพนักงานและผลประโยชน์อื่น ๆ

ดังนั้น จากสาระสำคัญข้างต้นที่ได้จากการสังเคราะห์นิยามของจิตวิญญาณในบริบทต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่า

1. จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต เป็นสิ่งสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของบุคคลให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะในการดำเนินชีวิตทั่วไปและบริบทการทำงาน

2. สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการมีจิตวิญญาณ คือ การข้ามพ้นตนเอง โดยบุคคลจะต้องเข้าใจตนเอง เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต

3. จิตวิญญาณเป็นพลังชีวิตหรือพลังภายในของบุคคลที่ทำให้เกิดความแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตและเมื่อเผชิญปัญหาซึ่งอาจเห็นได้ชัดจากการเผชิญความเจ็บป่วยจึงเป็นความต้องการของผู้ป่วยที่ทั้งตนเองและบุคลากรที่ให้บริการด้านสาธารณสุขจำเป็นต้องพยายามตอบสนอง

4. จิตวิญญาณเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆรอบด้านบุคคลทั้งสภาพแวดล้อม องค์การ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามสถานภาพเช่นผู้ป่วยกับแพทย์ พนักงานกับองค์การ การเชื่อมโยงจึงเป็นคำสำคัญของจิตวิญญาณที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่การให้ความรัก เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

5. จิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับพลังเหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อ ความศรัทธา เป็นพลังที่เกิดจากความรู้สึกที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกที่สามารถติดต่อกับพระเจ้าหรือพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ การกระทำ การปฏิบัติ หรือวิธีการต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกเพื่อเข้าถึงพลังเหนือธรรมชาติสามารถกระทำได้ตามแบบแผนการปฏิบัติทางศาสนาอาทิ การไหว้พระ สวดมนต์ สวดอ้อนวอนพระเจ้า ไหว้เจ้า การนั่งสมาธิ เข้าฌาณ การทำบุญ ใส่บาตร ไปโบสถ์ หรือการทำกิจกรรมทางศาสนา การอ่านหนังสือธรรมะหรือบทสวดในศาสนา การพูดคุยกับพระ นักบวชหรือบุคคลที่ตนนับถือ

6. จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งพยายามสนับสนุนให้เกิดกับอีกฝ่ายหนึ่ง ดังเช่นองค์การพยายามสนับสนุนประสบการณ์ทางจิตวิญญาณให้แก่พนักงาน