การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา (27)

 

Cecero J. J. & Esquivel, G. B. (2007). Measuring Faculty Spirituality and its Relationship to Teaching Style. Religion & Education. 34(3): Fall 2007. The University of Northern Iowa.

Dilworth, M. E. (1990). Reading between the lines: Teachers and their racial/ethnic cultures. Washington, D.C: ERIC. In Marshall. 2004. Marshall.J.M. (2004). Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Dunn, L.L., Handley, M. C. and Dunkin, J. W. (2008). The Provision of Spiritual Care by Registered Nurses on a Maternal-Infant Unit. Journal of Holistic Nursing American Holistic Nurses Association. 27 (1): 19-28.

Feiman-Nemser, S., & Floden, R. E. (1986). The cultures of teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.). New York: Macmillan. In Marshall.J.M. (2004). Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Fenstermacher, G. D. (1990). Some moral considerations of teaching as a profession. In J. I. Goodlad, R. Soder & K. A. Sirotnik (Eds.), The moral dimensions of teaching. San Francisco: Jossey-Bass. In Marshall. J. M. (2004). Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Fish & Shelly. (1978). ใน บุบผา ชอบใช้ (2543). รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในมิติจิตวิญญาณ. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Fisher, J.W., Francis, L.J., and Johnson, P. (2000). Assessing Spiritual Health via Four Domains of Spiritual Wellbeing: The SH4DI. Pastoral Psychology 49 (2): 133-145.

Fornaciari C. J., Sherlock J. J., Ritchie W. J. and Dean K. L. (2005). Scale Development Practices in the Measurement of Spirituality. The International Journal of Organization Analysis. 13(1): 29 – 49.

Fry, L. W (2003) Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory Study. Tarleton State University ,Central Texas.

Giacalone, R.A., Jurkiewicz, C.L. (2003), “Toward a science of workplace spirituality” In Krahnke, K., Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2003). Point- counterpoint: Measuring workplace spirituality. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 396-405.

Grosvenor, D. (2000). Teaching Spiritual Care to Nurses. Scottish Journal of Healthcare Chaplaincy. 3 (2): 28-33.

Grosvenor, D. (2005). Care Matters: Spiritual Care by Nurses from Feminist Perspectives. Doctor of Philossophy Thesis in Nursing Studies, University of Edinburgh.

Jagers, R. J., & Smith, P. (1996). Further examination of the Spirituality Scale. Journal of Black Psychology, 23, 429-442. In Young M. E., Roach L., Hagedorn W. B. (2009). Assessment of Spirituality and Meaning in Research and Clinical Settings. NC: American Counseling Association, March 21, 2009.

John J. C. & Giselle B. E. (2007). Measuring Faculty Spirituality and its Relationship to Teaching Style. Religion & Education. 34(3) :Fall 2007.

Kashi K.R. A. and Ganesh L.S. (2006). Spirituality in Health Care Organisations. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 32(2), 119-126.

Hall T. W. and Edwards K. J. (2002). The Spiritual Assessment Inventory: A Theistic Model and Measure for Assessing Spiritual Development. Journal for the Scientific Study of Religion. 41(2), 341-357.

Hawley, J. (1993). Reawakening the Spirit in Work: The Power of Dharmic Management. Berrett-Koehler, San Francisco, CA. In Milliman. J., Ferguson, J., Trickett, D. and Condemi B. (1999). Spirit and community at Southwest Airlines: An investigation of a spiritual values-based model. Journal of Organizational Change Management. 12(3), 221-233.

Heaton D. P., Schmidt-Wilk J. and Travis F. (2004). Constructs, Methods, for Researching Spirituality in Organizations. Journal of Organizational Change Management. 17(1): 62 – 82.

Howden, W. J. (1993). Development and psychometric characteristics of the Spirituality

Assessment Scale. Dissertation Abstracts International, 54(1), 166. In Harmer, R. (2007). Organisational citizenship behaviour, emotional intelligence and spirituality: What’s the relationship? Prepared for the 7th Industrial and Organisational Psychology Conference (IOP) of the APS/1st Asia Pacific Congress on Work and Organisational Psychology (APCWOP), 2007.

Highfield & Carson. (1983). ใน บุบผา ชอบใช้ (2543). รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในมิติจิตวิญญาณ. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Hill P. C. and Pargament K. I. (2003). Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality. American Psychologist. 58(1): 64 – 74.

Hong, Y. J. (2009). The Influence of Perceived Workplace Spirituality on Job Satisfaction, Intention to Leave, and Emotional Exhaustion Among Community Mental Health Center Workers in the State of Kansas. Doctor of Philossophy Thesis in School of Social, University of Kansas.

Jackson, C. (2004). Healing ourselves, healing others. Holistic Nursing Practice, 18, 127 -141. In McGhee, P. & Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 13, No. 2.

James, W. (1997). The Varieties of Religious Experience. New York: Touchstone.

Kass, J. D., Friedman, R., Leserman, J., Zuttermeister, P. C., & Benson, H. (1991). Health outcomes and a new Index of Spiritual Experience. Journal for the Scientific Study of Religion, 30, 203-211. In Brown, D. R., Parrish, M.S., & Johnson, E.P. (April 2007). Spirituality assessments: Limitations and recommendations. American Counseling Association Convention & Exposition: Detroit, MI.

Krahnke, K., Giacalone, R. A., and Jurkiewicz C. L. (2003). Point-counterpoint: measuring workplace spirituality. Journal of Organizational Change Management. 16(4): 396-405.

Kriger, M. P., & Hanson, B. J. (1999). A value-based paradigm for creating truly healthy organizations. Journal of organizational Change Management. 12(4), 302-317. In McGhee, P. & Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 13, No. 2.

Lane, B.N. (2005). Understanding Anticipatory Grief: Relationship to Coping Style, Attra
chment Style, Caregiver Strain, Gender Role Identification, and Spiriruality. Doctor of Philossophy Thesis in Counseling Psychology, Texas A&M University.

Leeuwen, R. V., Tiesinga L. J., Post D., Jochemsen H. (2006). Spiritual care: implications for nurses’ professional responsibility. Journal of Clinical Nursing. 15, 875-885.

Marshall.J.M. (2004).Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Marques, J., Dhiman, S. and King, R. (2007). Spirituality in the Workplace: What It Is, Why It Matters, How to Make It Work for You. Personhood Press.

McGhee, P. & Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 13, No. 2.

Milliman. J., Ferguson, J., Trickett, D. and Condemi B. (1999). Spirit and community at Southwest Airlines: An investigation of a spiritual values-based model. Journal of Organizational Change Management. 12(3), 221-233.

Mohamed, A.A., Wisnieski, J., Askar, M., & Syed, I. (2004). Towards a Theory of Spirituality in the Workplace. Competitiveness Review, 14(1&2): 102-107.

Moses, L. Pava. (2004). Intelligent Spirituality in Business: A Deweyan Conception. Spiritual Intelligence at Work: Meaning, Metaphor, and Morals Research in Ethical Issues in Organizations. Volume 5. JAI Press: 63–93.

Murphy, K.R. & Davidshofer, C.O. (2001). Psychological testing: Principles and applications (5th edition). Upper Saddle River, NJ: Pretice-Haii. ใน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. (2545). คู่มือการวัดทางจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เมดิคัล มีเดีย.

Nandram, S. S. and Borden, M. E. (2009). Spirituality and Business. Germany: Springer Verlag Berlin Heidelberg.

Neal, J.A. (1998). Research on individual spiritual transformation and work. Paper presented at the Academy of Management Conference Symposium, San Diego,CA. cited in Milliman. J., Ferguson, J., Trickett, D. and Condemi B. (1999). Spirit and community at Southwest Airlines: An investigation of a spiritual values-based model. Journal of Organizational Change Management. 12(3) :221-233.

McGhee P., Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 13(2): 61-69.

Olive, K. E. (1995). Physician religious beliefs and the physician-patient relationship: a study of devout physicians. Southern Medical Journal, 88, 1249-1255. In Kashi K.R. A. and Ganesh L.S. (2006). Spirituality in Health Care Organisations. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 32(2), 119-126.

Palmer, P. (1998). The courage to teach: Exploring the inner landscape of a teacher’s life. San Francisco: Jossey-Bass. In Marshall. J. M. (2004).Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Paloutizian R. and Ellison R. (1982) Loneliness, spiritual well-being and quality of life, Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. PD. Peplau LA, editor. New York: Wiley. In Oster E., Dorsey E. R., Bausch J., Shinaman A., Kayson E., Oakes D., Shoulson I., Quaid K. (2008). Fear of Health Insurance Loss among Individuals at Risk for Huntington Disease. American Journal of Medical Genetics. 146A(16), 2070 – 2077.

Peter C. Hill and Kenneth I. Pargament. (2003). Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality: Implications for Physical and Mental Health Research. American Psychological Association. 58(1): 64–74.

Principe. 1983. ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2549). ทบทวนวิธีคิดเรื่องจิตวิญญาณ: การวิเคราะห์เชิงปรัชญาและแนวคิด. มูลนิธิสดศรี–สฤษดิ์วงศ์.

Rathus, S. A. (2008). Psychology: Concepts & Connections, Media and Research Update, ninth edition. Canada: Thomson Wadsworth.

Robbins, P. R. and Judge T. A. 2003. Organizational Behavior. New Jersey: Pearson International Edition.

Ross L. (1995). The spiritual dimension: its importance to patients’ health, well-being and quality of life and its implications for nursing practice. International journal of nursing studies. Oct; 32 (5): 4, 57-68.

Schroeder. H.W. (1991). The Spiritual Aspect of nature: A Perspective From Depth psychology. In proceedings of Northeastern Recreation Research Symposium. April 7-9, Saratoga Springs, NY. (p. 25-30)

Seidl, L. G. (1993). The value of spiritual health. Health progress Journal. Sep; 74(7):48-50.

Shih, Fu-Jin , Gau, Meei-Ling , Mao, Hsin-Chun , Chen, Ching-Huey. (1999). Taiwanese Nurses’ Appraisal of a Lecture on Spiritual Care for Patients in Critical Care Units. Intensive and Critical Care Nursing. 83-94.

Sockett, H. (1993). The moral base for teacher professionalism. New York: Teachers College. In Marshall. J. M. (2004). Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Soder, R. (1990). The rhetoric of teacher professionalization. In J. I. Goodlad, R. Soder & K.A. Sirotnik (Eds.), The moral dimensions of teaching. San Francisco: Jossey-Bass. In Marshall. J. M. (2004).Creating a Shared Spiritual Vision in an Age of Accountability: Building upon Call, Connectedness, and Caring. UCEA Conference Proceedings for Convention 2004.

Synder, C. R., & Lopez, S. J. (Eds.). (2001). Handbook of positive psychology. Oxford: Oxford University Press. In McGhee, P. & Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 13, No. 2.

Ynag, K. P. and Mao, X. Y. (2007). A Study of Nurses’ Spiritual Intelligence: A Cross-Sectional Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies. 44 (2007): 999-1010.