การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา (1)

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะสังคมศาสตร์ และภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การทำงานด้านต่างๆ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 13 ท่าน ที่ได้กรุณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา และกรุณาประเมินคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงภาษาของเครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าและมีประโยชน์อย่างสูงต่องานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขานุการมูลนิธิและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการ คุณสมหญิง สายธนู ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร คุณเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์ ผู้ประสานงานวิชาการจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ ที่กรุณาช่วยให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่องานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆ ท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อนุญาตและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้ช่วยเก็บข้อมูลทุกๆท่านและผศ.ดร.วินัย ดำสุวรรณที่ได้กรุณาช่วยอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล

ขอขอบคุณคณะผู้ช่วยวิจัย คุณอิสระ บุญญะฤทธิ์ คุณกุลนันท์ เลี้ยงสุขสันต์ คุณพิมพ์พัฒน์ จันทร์เปล่ง คุณชนิกานต์ เสียงเย็น คุณภูริกานต์ วัจประภาศักดิ์ คุณเมทินี ทนงกิจ คุณวนัชนันท์ ฉันติกุล และคุณสาวิตรี ศรีประพัติและผู้ช่วยนักวิจัยท่านอื่นๆ ที่ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร เก็บข้อมูล สรุปข้อมูล พัฒนาข้อมูล ประสานงาน และช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ ทำให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย