ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 3

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การที่เด็กได้ฟังหรือฝึกร้องเพลงที่มีลักษณะเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาโดยอัตโนมัติและสามารถซึมซับการใช้ภาษาได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือถูกยัดเยียด แต่ข้อที่ควรคำนึงถึงคือควรเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก อย่าเลือกเพลงที่มีความยากเกินกว่าที่เด็กจะเข้าใจได้ เพราะเด็กอาจต่อต้าน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาทางภาษาของเด็กแต่อย่างใด

2) กิจกรรมดนตรีสามารถพัฒนาความฉลาดทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ของเด็กได้ โดยการสอนตบจังหวะและการอ่านโน้ตดนตรี หรือการฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น เพลงรุ้งกินน้ำ เพลงน้ำขึ้นน้ำลง และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ เช่น เพลงนับจำนวน เพลงรูปทรงเรขาคณิต หรือการเล่นเครื่องดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว เช่น เคาะจังหวะ 3 ครั้ง เด็กก็จะกระโดด 3 ครั้ง เด็กจะสามารถเรียนรู้เรื่องการนับจำนวนได้

3) กิจกรรมดนตรีสามารถพัฒนาความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของเด็กได้ โดยสอนเพลงที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางด้านศิลปะ เช่น ให้เด็กวาดภาพระบายสีตามเสียงเพลงที่ได้ยิน เช่น ถ้าเด็กได้ยินเสียงนกร้อง เขาก็จะวาดรูปนก เด็กได้ยินเสียงรถยนต์ เขาก็จะวาดรูปรถยนต์นอกจากนี้ควรให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพลงและดนตรีที่ฝึกให้เด็กได้จดจำท่าทางการเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ เช่น ให้เด็กทำท่าทางกางแขนแล้วเคลื่อนตัวไปทางซ้าย ทางขวาเหมือนนกกำลังบิน

4) กิจกรรมดนตรีสามารถพัฒนาความฉลาดทางด้านการเข้าใจตนเองของเด็กได้โดยให้เด็ก ๆ ฟังเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมความเข้าใจตนเอง เช่น เพลงฉันเป็นคนพิเศษ และให้เด็ก ๆ แสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อเพลงนั้น ๆ ด้วยการพูดคุยหรือแสดงท่าทางประกอบเพลง

5) กิจกรรมดนตรีสามารถพัฒนาความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณหรือการคิดใคร่ครวญของเด็กได้ โดยให้เด็กฟังเพลงที่มีเนื้อหาง่าย ๆ แต่เปิดความคิดให้เด็กได้คิดใคร่ครวญถึงตนเองและสรรพสิ่งสรรพสัตว์รอบตัว เช่น บทเพลงเกี่ยวกับศาสนา นอกจากนี้ควรให้เด็กได้ฟังเพลงบรรเลงที่มีเสียงธรรมชาติประกอบที่ทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลายและทำให้เกิดสมาธิ

ดนตรีเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเด็กและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กทั้งความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้ใช้ดนตรีในการพัฒนาเด็ก นอกจากจะทำให้เด็กมีความฉลาด เกิดการเรียนรู้ที่ดีและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กแล้ว ดนตรียังช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สำคัญ และยังทำให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วย ดังนี้

1.ทำให้เด็กมีทักษะที่ดีทางด้านดนตรี ได้แก่ ทักษะทางด้านการฟัง การร้องเพลง การเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นเครื่องดนตรี การอ่านโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรี การคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีที่แปลกใหม่และหลากหลาย

2.ทำให้เด็กมีความชื่นชมและรักในดนตรี ให้ดนตรีเป็นสื่อที่สร้างความสุข เป็นเหมือนขนมจานอร่อย เมื่อชิมแล้วเกิดความรักและความเข้าใจในความสวยงามของดนตรี

3.ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง

-องค์ประกอบของดนตรี คือ จังหวะ ทำนอง เนื้อร้อง

-ประวัติดนตรี ประวัติของผู้แต่งเพลง ประวัติของเพลง

4.ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกกล้า อยากทดลองในสิ่งใหม่ ๆ

-กล้าแสดงออกทางด้านดนตรี เช่น กล้าร้องรำทำเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นวงกับผู้อื่น

-กล้าที่จะได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยตนเอง

-กล้าที่จะถ่ายทอดความรู้ของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น