หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 2

ในปีที่ 3 ช่วงอายุของเด็กคือ 2-3 ปี มีหนังสือ 6 เล่ม ได้แก่ เม่นหลบฝน เล่นริมน้ำ โก๊ะเลี้ยงแกะ แบ่งฉันบ้างซิ รองเท้าสีแดง กระต่ายตื่นตูม ม้าน้อยร้องเพลง ผลการดำเนินการในปีที่ 3 คือ เด็กมีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย เด็กละหรือเลิกทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความสำเร็จที่เด่นชัด คือ พัฒนาการทางภาษา เด็กชอบหนังสือที่ผูกพันกับชีวิต เช่น พ่อ แม่ มีอาชีพจับปลา เด็กก็จะชอบหนังสือที่เกี่ยวกับปลา หรือมีรูปปลาเยอะ ๆ เด็กทุกคนมีห้องสมุดเคลื่อนที่

 

ในปีที่ 4 ช่วงอายุของเด็กคือ 3-4 ปี มีหนังสือ 8 เล่ม ได้แก่ อีเล้งเค้งโค้ง ลูกเต่าต้วมเตี้ยม เจ้าหมูหูหาย หงส์น้อยหัดบิน พ่อคนดีที่หนึ่งเลย บ้านน้อยของหนูปิ๊บป้า กาดำกับหงส์ขาว ผมรักแม่ที่สุดเลยครับ เป้าหมายการดำเนินงานพบว่า การทำความเข้าใจกับครูถึงกระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็ก ต่อยอดจากการสร้างพื้นฐานที่ดีจากครอบครัว ผลการดำเนินงานใน ปีที่ 4 คือ ส่งเสริมให้เด็กอายุ 3-4 ปี รักการอ่านมากขึ้น ผลการดำเนินงานตลอด 4 ปี พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient:EQ ความฉลาดทางสติปัญญา Intelligence Quotient : IQ ความฉลาดในการแก้ปัญหา Adversity Quotient:AQ ความฉลาดทางจริยธรรม คุณธรรม Moral Quotient:MQ มีพัฒนาการขึ้นทุกด้าน อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา 4 ปี คือ เด็ก ร้อยละ 45.31 ติดรายการโทรทัศน์