Area-based Education : ABE การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ต้องแก้ปัญหาใหญ่จากจุดเล็ก โดย นพ.สุภกร บัวสาย

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

“เริ่มต้นจากการคัดเลือกครูที่มีศักยภาพรวมถึงคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมที่ดี โดยให้แต่ละพื้นที่ร่วมกันคิดวิธีการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดของตัวเอง ซึ่งพบว่าแต่ละจังหวัดมีรูปแบบการทำงาน 2 ลักษณะ คือ ตัวโครงการมีขอบเขตที่ชัดเจน เน้นแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ แต่มีจุดอ่อนที่มีคนสนใจเพียงไม่กี่คน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง และอย่างที่สอง คือไม่ได้ตั้งประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แต่เริ่มจากการชวนเครือข่ายต่างๆ มาช่วยกันคิด เพื่อสร้างกลไกการทำงานระยะยาว แต่การทำงานค่อนข้างกว้าง ทำให้ไม่รู้จะเริ่มจากเรื่องใดก่อน ดังนั้นอาจต้องผสานทั้งสองรูปแบบ โดยให้อิสระในการคิดหาแนวทางของตัวเอง เลือกประเด็นดับจังหวัดรูประที่สนใจและถนัด หากปรับมุมมองให้เป็นทิศทางเดียวกันก็จะทำให้แก้ปัญหาชัดเจนขึ้น เพราะการปฏิรูประดับจังหวัดทำได้ง่ายกว่าระดับประเทศ”