4 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการศึกษาทางเลือก

4 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการศึกษาทางเลือก โดย ผศ.ณรงค์ พุทธิชีวิน อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ประการแรก
การศึกษาต้องตอบโจทย์ประเทศ

ประการที่สอง
Value Chain ห่วงโซ่คุณค่า ให้คนหรือองค์กรต่างๆ หลายระดับร่วมจัดการศึกษา ไม่ใช่กระบวนการเดี่ยว

ประการที่สาม
สร้างกลไกตอบสนองการทำงานอย่างคล่องตัว ไม่หวังพึ่งระบบอย่างเดียว

ประการที่สี่
เปลี่ยนแนวคิดความสำเร็จทางการศึกษา เอาศักยภาพเป็นตัวตั้ง