3 ประการ นโยบายการศึกษา ฟินแลนด์ จากหนังสือ Finnish lessons 2.0

“ต้องมีวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ”
.
การจัดการศึกษาที่ดีเพื่อมวลชนนั้นควรเป็นอย่างไร ฟินแลนด์แน่วแน่ที่จะสร้างโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อเด็กทุกคน ซึ่งได้รับการอุดหนุดจากรัฐและบริหารโดยท้องถิ่น ฝ่ายการเมืองและฝ่ายที่ดูแลด้านบริการสาธารณะในฟินแลนด์ต่างมีเป้าหมายทางการศึกษาร่วมกัน คือ ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นลำดับแรก

“การตอบสนองเมื่อได้รับคำแนะนำจากมิตร”
.
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สมควรได้รับความสนใจ คือ วิธีการตอบสนองของฟินแลนด์เมื่อได้รับคำแนะนำจากมิตรสหายหรือประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ตั้งแต่ปี 1971 แรงบันดาลใจหลักในการสร้างประเทศฟินแลนด์ที่เป็นไทนั้น มีที่มาจากพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสวีเดน โมเดลรัฐสวัสดิการ ระบบสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพื้นฐานล้วนเป็นตัวอย่างของการหยิบยืมสิ่งดีๆ มากจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น

 

“สร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้แรงบันดาลใจ”
.
แง่มุมที่สามคือ การพัฒนาที่เป็นระบบเพื่อสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและให้เกียรติครูและครูใหญ่ที่ทำงานในโรงเรียน