โอกาสแห่งการเรียนรู้

ทำไมเยอรมนีถึงให้การศึกษาฟรี

ที่ประเทศเยอรมนีทุกคนจะได้เรียนฟรี ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากชาติไหน เหตุผลก็เพราะว่าสัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีของเยอรมนีมีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น ทำให้เยอรมนีต้องการแรงงานวัยหนุ่มสาวที่มีทักษะความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากการศึกษาฟรีแล้ว เยอรมนียังเสนอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 18 เดือนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากชาติอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรป Marijke Wahlers หัวหน้ากระทรวงระหว่างประเทศของ German Rectors ‘Conference (HRK) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดผู้คนสู่เยอรมนี นักศึกษาต่างประเทศต่างยินดีที่จะอยู่ที่นี่ไม่ว่าช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิต

แน่นอนว่าเราลงทุนเป็นเงินจำนวนหนึ่ง แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามีมูลค่าที่มากกว่าเพราะมันช่วยเพิ่มจำนวนแรงงานและสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างประเทศให้แก่เยอรมนี

ปัจจุบัน University of People มหาวิทยาลัยออนไลน์ไม่หวังผลกำไรแห่งแรกของโลกเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเรียนออนไลน์และจบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ ในค่าเรียนเพียง 4,000 เหรียญหรือประมาณ 140,000 บาท

และ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจียก็ได้มีการเพิ่ม “chat bot” เพื่อช่วยในการสอน แน่นอนว่าการพัฒนาทางด้าน IT มีผลกระทบต่อระบบการศึกษา การเรียนออนไลน์และการฝึกภาคปฏิบัติมีบทบาทมากขึ้น ข้ออ้างเรื่องความจำเป็นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน ถูกหักล้างจากกลุ่มนายจ้างว่าการเรียนเต็มเวลาทำให้นักเรียนไม่ได้เตรียมตัวทำงาน และผู้ที่เรียนรู้จากการทำงานจริงมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้การใช้แบบทดสอบและการประเมินอัตโนมัติในรูปแบบออนไลน์ยังช่วยลดภาระงานบุคลากร เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ ตลอดจนลดต้นทุนการจัดการเรียนการสอนได้จำนวนมาก

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีหลายวิทยาเขต สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีความกล้าหาญที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยี

 

ความลับของโรงเรียนกับความสำเร็จที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากพูดถึงโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ อาจทำให้นึกถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาครู เทคโนโลยีและตำราเรียน แต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอเผยว่าโรงเรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะสิ่งที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคือ “ทุนทางสังคม”

ซึ่งหมายถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ครู พ่อแม่ และชุมชน ที่ช่วยกันส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก งานวิจัยศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมในรัฐโอไฮโอ จำนวน 96 แห่งและพบว่า

โรงเรียนที่มีระดับทุนทางสังคมสูง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ร่ำรวยหรือยากจน ต่างก็มีนักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์และการอ่านหนังสือดีกว่าโรงเรียนอื่นๆ เนื่องจากครูจะมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่มากกว่า ทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ