[เรียนโลก] Case Western Reserve University

ที่ Case Western มีหลักสูตรที่เน้นการเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ อย่างเช่น การจัดการข้อมูล การคำนวณแบบกระจาย การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ทางสถิติ
.
ที่นี่ดึงดูดนักเรียนจากสาขาวิชาต่างๆ มาเข้าเรียน เช่น สาขาศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ธุรกิจ และการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเมื่อสำเร็จการศึกษาพวกเขาจะมีโอกาสเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลค่อนข้างสูง
.
ด้วยเหตุผลที่ว่าความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นที่ต้องการในองค์กรต่างๆ อย่างมาก จากการสำรวจความคิดเห็นปี 2016 ที่ดำเนินการโดย Gallup สำหรับ Business-Higher Education Forum พบว่า 69 เปอร์เซ็นต์ของนายจ้างคาดหวังว่าภายในปี พ.ศ. 2564 นักเรียนที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะถูกจ้างงานในองค์กรของตน
.
นี่แสดงให้เห็นถึงการปรับหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะที่ตอบสนองความต้องการทางตลาดของ Case Western Reserve University เป็นอย่างดี