[เรียนโลก] เรียนแบบท่องจำกับให้ความรู้เชิงประสบการณ์ ครูเลือกได้

 

การเรียนรู้แบบท่องจำคือการจดจำข้อมูลด้วยวิธีการอ่านซ้ำไปซ้ำมา ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมมักสับสนระหว่างความจำกับสติปัญญา
.
เพราะแท้ที่จริงแล้วความจำไม่ได้บ่งชี้เรื่องความเข้าใจ การจดจำข้อเท็จจริง ทฤษฎี และสูตรเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ไม่ควรสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้น ครูควรนำพานักเรียนไปสู่ความคิดต่อยอดและการฝึกประยุกต์ใช้พื้นฐานดังกล่าวเพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวไปสู่ระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
.
เพราะวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็คือการสร้างนักคิดแก้ปัญหาและนักสร้างสรรค์ที่กล้าหาญ ส่วนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น หมายถึง ‘การเรียนรู้โดยการทำ’ เรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนำความรู้ของตนเองไปใช้ในชีวิตจริงได้ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วถูกกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นๆ
.
จะช่วยพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ และสร้างวิธีคิดใหม่ๆ ซึ่งครูสามารถทำได้โดยการผสมผสานการสอนในชั้นเรียนกับการท่องเที่ยว การทดลอง การทำ DIY สนุกๆ การดูวิดีโอ ฯลฯ เพื่อสร้างประสบการณ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้