[เรียนโลก] ออกไปเดินสิ

ความคิดที่ยอดเยี่ยมเกิดจากการเดิน”
นั่นคือคำปราศรัยของนักปรัชญา Friedrich Nietzsche 
ในปี พ.ศ. 2432
.
ปัจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนคำปราศรัยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Marily Oppezzo มหาวิทยาลัย Santa Clara และอาจารย์ Dan Schwartz จากมหาวิทยาลัย Stanford ทำการทดลองเรื่องดังกล่าว
.
การทดลองแรก มีนักวิจัยในแคลิฟอร์เนียทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างสรรค์ไอเดียของผู้คนระหว่างเดินและนั่ง
.
ผลการศึกษาพบว่า คนที่เดินมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ในการทดลองที่ 2 มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้นั่งอยู่ในห้อง กลุ่มที่สองให้เดินบนลู่วิ่งในบ้าน และกลุ่มสุดท้ายให้เดินออกไปข้างนอก
.
ในการทดลองใช้การทดสอบแบบ “divergent thinking” เพื่อวัดความสามารถในการคิด และผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เดินในการทดลองทั้งหมด ไม่ว่าจะในหรือนอกบ้าน มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
.
ทั้งนี้มีการสันนิษฐานว่าการวิ่งหรือทำสควอช (Squats) อาจมีผลเช่นเดียวกันกับการเดิน แต่ยังไม่มีการทดสอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ “การเดินเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการใช้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์และสร้างไอเดียใหม่ๆ” กล่าวโดยนักวิจัย