[เรียนโลก] นักเรียนควรถูกสอนให้รู้จัก “ข่าวปลอม”

“ในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ โรงเรียนจำเป็นต้องสอนนักเรียนให้วิเคราะห์สิ่งที่พวกเขาอ่านในสังคมออนไลน์”
Andreas Schleicher ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทักษะขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กล่าว
.
สื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันทำให้เด็กรุ่นใหม่ติดอยู่ในกะลา (echo-chamber) เพราะพวกเขาจะเลือกรับรู้เฉพาะข้อมูลที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกับตนเอง
.
โรงเรียนจึงต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนได้อภิปรายมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การแยกแยะสิ่งที่เป็นความจริงออกจากสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็เป็นทักษะสำคัญสำหรับทุกวันนี้
.
นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยโรงเรียนสามารถสร้างทักษะเหล่านี้ได้ผ่านการเรียนการสอนในทุกๆ บทเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ฯลฯ