[เรียนรู้โลก] จุดอ่อนของการเรียน อาหรับเอมิเรตส์

[เรียนรู้โลก]
จุดอ่อนของการเรียน อาหรับเอมิเรตส์

มีการวิจัยของดร.ปีเตอร์ เจ แฮทเธอร์รี กรีน (Peter J Hatherley-Greene) พบว่าการศึกษาในอาหรับเอมิเรตส์ขาดระบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เห็นได้จากหลักสูตรการศึกษาสมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยที่ขาดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นต้นเหตุของปัญหาการขาดความรู้สึกมีส่วนร่วม การมีทักษะไม่ตรงกับสายงาน และการตกงานของกลุ่มวัยรุ่นจบใหม่

ดร.ปีเตอร์ จึงเสนอแนวทางการรับมือปัญหาเช่นนีไว้ว่า ควรทำการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาความหมายของเนื้อหา และเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในที่มา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเข้มแข็งและกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : http://www.thenational.ae/how-education-can-drive-change-an…