[เรียนจากโลก] ฟินแลนด์จะกลายเป็นประเทศแรกที่ยกเลิกทุกวิชาในโรงเรียน

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ถูกขนานนามว่าดีที่สุดในโลกเพราะได้ผลิตนักเรียนที่ฉลาดและมีพัฒนาการที่ดี สิ่งที่น่าสนใจก็คือความเรียบง่ายของระบบการศึกษาในฟินแลนด์ ที่นี่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนและมีอาหารกลางวันฟรี ฟินแลนด์มีการทดสอบนักเรียนจนถึงอายุ 16 ปีเท่านั้น ไม่มีการบ้านและการส่งเด็กเข้าเรียนก่อนอายุ 7 ขวบเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เมื่อเร็วๆเร็วๆนี้ฟินแลนด์ตัดสินใจเอาวิชาต่างๆในโรงเรียนออก เช่น วรรณคดี ฟิสิกส์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แทนที่การเรียนแบบแยกรายวิชานี้ นักเรียนฟินแลนด์จะได้เรียนรู้วิธีคิดและพัฒนาแบบสหวิทยาการ โรงเรียนจะสอนเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2

โดยนักเรียนจะได้วิเคราะห์เหตุการณ์นั้นๆ ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และคณิตศาสตร์เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ และได้พัฒนาทักษะการสื่อสารไปในเวลาเดียวกัน ฟินแลนด์กำลังนำความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาใช้ภายในปี พ.ศ.2563 โดยหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครูไปพร้อมๆ กัน