อาชีพอดิเรก

งานวิจัยชิ้นหนึ่งทำการศึกษาผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 3,000 คน ที่มีงานอดิเรก 10 ประเภท ประกอบด้วย ดาราศาสตร์ การเลี้ยงผึ้ง การดูนก การทำหุ่นยนต์ การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การล่าเหยี่ยว การทำสวน การผลิตเบียร์ การสร้างแบบจำลอง และการเก็บรวบรวมหิน

ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานอดิเรกในวัยเด็กมีส่วนสำคัญต่อการประกอบอาชีพในระยะยาวทั้งทางด้านวิศวกร วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” งานชิ้นนี้พบว่าครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสนใจในงานอดิเรกครั้งแรก โดยครอบครัวมีอิทธิพลมากที่สุดต่องานอดิเรกบางประเภทอย่างการทำสวน การสะสมหิน การค้นหาซากดึกดำบรรพ์ และการเลี้ยงผึ้ง

นอกจากนี้ ยังพบว่าบทบาทของครูช่วยเพิ่มความรักในงานอดิเรกได้ โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อย ดังนั้น ครอบครัวและโรงเรียนจึงควรสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ โดยการเชื่อมต่อเด็กกับกลุ่มผู้ที่สนใจงานอดิเรกในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน แบบเฉพาะทาง