หนังสือ วิธีพัฒนางาน รพ.สต. ด้วยเรื่องเล่า

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นทรัพยากรที่มีค่าของระบบสุขภาพไทย หากได้เรียนรู้และมีโอกาสเข้าร่วม หรือสามารถจัดให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการสร้างสุขภาพหรือภาคีภาคประชาชน ชุมชนที่มาร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้น

How to Develop the task with the good story