สร้างพลังเครือข่ายการปฏิรูปเต็มพื้นที่ โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

Individual (I) นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ภาคี นำมาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้าง

Node (N) หน่วยย่อยของกาเรียนรู้ จากการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย หากเกิดหน่วยงานย่อยต่างๆ เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้