วิชาของพวกเขา

ที่มา : nytimes.com

ที่ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกามีนักศึกษาพิการประเภทต่างๆ ซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ในช่วง 3 ปีแรกนักศึกษาเหล่านี้จะได้เลือก “สาขาวิชา” และลงเรียน 5-6 วิชาที่เป็นความสนใจของพวกเขาเอง พวกเขาจะได้ทำการบ้านและสอบโดยไม่ตัดเกรดภายใต้ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยคนพิการที่มหาวิทยาลัยจัดหามาให้เพื่อดูแลพวกเขาในชั้นเรียน

สาขาวิชายอดนิยมของที่นี่คือการศึกษาความพิการ การจัดการกีฬา และการศึกษาด้านอาหาร ส่วนวิชายอดนิยมได้แก่ การปฐมพยาบาล สัตว์และสังคม ตลอดจนมนุษย์และวัฒนธรรมโลก นอกจากนี้นักศึกษาของที่นี่ยังมีโอกาสได้เลือกเรียนวิชาอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การเต้น Hip hop การทำเครื่องประดับ และการถ่ายภาพ เมื่อขึ้นปี 4 พวกเขาจะได้ออกไปฝึกงาน ซึ่งพวกเขาจะถูกเตรียมตัวโดยการเข้าอบรมเรื่องมารยาททางอีเมลล์ การพูดคุยในสถานที่ทำงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว ตลอดจนได้ใช้เวลาทำกิจกรรมกับอาสาสมัคร ทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมทักษะการทำงานในฐานะลูกจ้างให้แก่พวกเขา