[รู้เรียนรู้] แนวคิดทักษะแห่งอนาคต ใหม่ หรือ 21st Century Skills เป็นฐาน

ซึ่งนัก การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเชื่อกันว่า เป็นทักษะทางรอดสำหรับศตวรรษนี้ ประกอบด้วย ๓ ทักษะ ได้แก่
———–
๑.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ๒.ทักษะการประกอบอาชีพ ๓.ทักษะทางด้านข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศ
———–
ซึ่งโพสต่อไปจากนี้เราจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่ง ประกอบด้วย ๔ ทักษะย่อย
———–
ทักษะที่ ๒ ทักษะการสื่อสาร หรือ Communication Skill

ซึ่งมีเส้นแบ่งกันระหว่างความกล้าแสดงออกกับการช่างจำนรรจา ต่างตรงที่ ในที่นี้เป็นการสื่อสาร “ความคิดต่าง” “ความรู้” ของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับ ถกเถียงกันได้อย่างมีเหตุผล รูปแบบการสื่อสารมีหลากหลายมากกว่าการพูดหรือการนำเสนอ
เช่น วาดรูป เขียนเรียงความ ทำสไลด์ ถือเป็นการพัฒนาอีกขั้น ไปสู่ทักษะการใช้ชีวิต ในสังคมที่กว้างขว้างขึ้น