[รู้จัก-รู้] การเรียนรู้ที่ดีของคนทั้งมวล (Good Learning for All = GLA) / ดาว 5 แฉก

 

การเรียนรู้ที่ดีของคนทั้งมวล
(Good Learning for All = GLA)

ในเมื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ ที่สามารถสร้างคนให้ทำเป็น และบรรลุความจริง ความดี ความงามและความสุขได้ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ทำให้ประเทศเคลื่อนไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข จึงควรมีความมุ่งมั่น ร่วมกันที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีสำหรับคนทั้งมวลหรือ Good Learning for All = GLA

การปฎิรูปการเรียนรู้นั้น เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว เด็กปฐมวัย นักเรียนในโรงเรียน การศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเรียรู้ในชุมชน ในองค์กรและในสังคม รวมทั้งการศึกษาของพระสงฆ์ โดยออกแบบ ‘ระบบ’ ซึ่งมีองค์ประกอบครบที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีของคนทั้งมวลไปได้อย่างต่อเนื่อง


ดาว 5 แฉก
โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
อดีตรองประธานรคณะกรรมมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ดาวแฉกแรก – มหาวิทยาลัยและสถาศึกษา
ดาวแฉกที่สอง – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวแฉกที่สาม – ภาครัฐ
ดาวแฉกที่สี่ – ชุมชนและภาคประชาสังคม
ดาวแฉกที่ห้า – ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระต่างๆ

ดาวทั้ง 5 แฉกนี้ต้องหมุ่นตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไป เมื่อมียุทธศาสตร์แบบนี้ภารกิจจึงแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง
1. สร้างองค์ความรู้
2. บูรณาการความรู้ไปสู่การปฎิบัติ
3. ขับเคลื่อนด้วยพลังที่มากพอ ไม่ใช่ขับเคลื่อนเพียงตามหน้าที่
4. ต้องมีกระบวนการถอดบทเรียน
5. การพัฒนาอย่างเป็นระบบคลัสเตอร์ในแต่ละมิติ