[รู้จัก’รู้’] 4 ขั้นตอนเปลี่ยนจากครูเป็นโค้ช 


คุณครูสามารถเริ่มต้นเป็น “โค้ช” จัด กระบวนการเรียนรู้ PBL ได้อย่างง่าย

ขั้นแรก เริ่มต้นด้วยการเตรียมนักเรียน “กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น” ชวนนักเรียน ทําากิจกรรม ชวนนักเรียนคุยว่าเขาอยากรู้อะไร คุณครูสามารถกำหนดสภาวะแวดล้อมของคำตอบ ได้บ้าง ด้วยการพาเด็กๆ ออกนอกห้องเรียนสี่เหลี่ยม แคบๆ ไปสถานที่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใครมากมาย
—-
ขั้นท่ีสอง “ทวนสอบความรู้เดิมท่ีนักเรียน มีอยู่” ท่ีผ่านมาเรามักใช้การทดสอบก่อนการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า pretest เพื่อเช็คดูว่า เด็กนักเรียนมีความรู้อะไรติดตัวบ้าง
—-
ขั้นท่ีสาม “ทวนสอบหลักสูตรว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร” PBL ควรมีหลักสูตรกำกับอยู่บ้าง เท่าที่จำเป็น และเน้น “ความเชื่อมโยง” ความรู้เดิม ที่มีอยู่แล้วของเด็กๆ ไปสู่สังคมรอบตัว ไปสู่ชีวิตจริง ไม่ใช่เน้นความรู้ ทำให้เด็กรู้เยอะ
—-
ขั้นที่สี่ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยองค์ประกอบของ PBL ที่ดี มีคุณลักษณะ ๑๒ ประการ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนา ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
—-
เกล็กความรู้จากหนังสือ คู่มือครูมืออาชีพ (ฉบับย่อ) ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย สมหญิง สายธนู

สามารถดาวน์โหลดได้ตาม ลิงค์
http://175.41.155.75/หนังสือคู่มือครูมืออาช/