[รู้จักรู้] สคริปท์การสอน /เข้าใจ ‘Child Centre’/ หัวใจหลัก ของวิทยาลัยชุมชน

ดร.โชดก ปัญญาวรานัทท์ จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
พูดถึงการใช้ “สคริปท์การสอน” จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของครูเมื่อต้องเผชิญกับภาระงานอื่นๆ แต่การพัฒนาครูให้สามารถใช้ “สคริปท์การสอน” ได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องยอมรับและทำความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถใช้แนวทางนี้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของแต่ละเขตพื้นที่ต่อไป

เข้าใจ ‘Child Centre’

“อีกสิ่งหนึ่งที่คนในแวดวงการศึกษายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ การเรียนรู้แบบ ‘Child Centre’ หรือการศึกษาโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครูควรเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนว่ามีความสามารถหรือความถนัดในเรื่องใด จากนั้นจึงส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง แต่ที่ผ่านมาเป็นการใช้หลักสูตรเดียวกัน เนื้อหาแบบเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึง ศักยภาพของเด็กแต่ละคน”

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อดีตอธิบดีกรมอนามัย

 

หัวใจหลัก ของวิทยาลัยชุมชน
ในมุมมองของ ศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ข้อ ๑ เปิดกว้างให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๒ มีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกเรียน
ข้อ ๓ หล้กสูตรการศึกษาต้องตอบสนองต่อชุมชน ทั้งในด้านเศษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต
ข้อ ๔​ เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์
ข้อ ๕ สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐและภาคเอกชน