[รู้จักรู้] ความรู้คือฐาน การเกษตร / Research Based Learning

ความรู้คือฐาน การเกษตร
กิตติ ทิศสกุล
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย

เมื่อการมีความรู้และฐานข้อมูลคือความสำคัญในการลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ เกษตรกรรม ก็ยังต้องใช้ฐานความรู้ ในการทำอาหารปลอดภัย

ที่เชียงรายก็มองเห็นสิ่งนี้ พวกเขาต้องมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้ามาสนับสนุนวิชาการ ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับโรงแรม ร้านอาหาร

“เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านอาหารปลอดภัย เข้าไปช่วยอบรมผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ การแปรรูปอาหาร และการจัดการธุรกิจ จนเกิดเป็นคู่มือการพัฒนาร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงอบรมวิธีการตรวจสอบผักเบื้องต้น พาไปดูแปลงเกษตรอินทรีย์ว่าเหนื่อยยากขนาดไหน เพื่อให้เขาเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่าผักในท้องตลาด”

กิตติ ทิศสกุล
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย

Research Based Learning

โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“กระบวนการวิจัยจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ได้มากกว่าการหาคำตอบที่ปลายทาง เพราะเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับความรู้เดิมจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งการสอนวิชาโครงงานจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้วยเหตุผลและนำไปสู่ปัญญา ส่วนการทำวิจัยที่ผิดๆนั้น มักจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกินปัญญา”

การวิจัยเป็นหน้าที่ของ [นักเรียน]
การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ [ครู]

การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงย่อมมีพลังมากกว่าการบอกเล่าของผู้อื่น