[รู้จักรู้] กระบวนการสร้างคุณธรรมด้วย 3 H/ RICN Model

กระบวนการสร้างคุณธรรมด้วย 3 H

– HEAD ตรึกตรองก่อนกระทำ
– HEART แสดงออกด้วยความรักและเมตตา
– HANDS ครูเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กด้วยการลงมือทำ

 

RICN Model
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือ RICN Model

R=Research องค์ความรู้และงานวิจัย
I=Integration การบูรณาการ
C=communication การสื่อสาร
N=Network การสร้างเครือข่าย