จดหมายข่าว “ทางเลือกของการเรียนรู้”

แท้จริงแล้วการศึกษาทางเลือกย่อมไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง แต่ต้องเป็นกระบวนการบูรณาการทั้งจากพ่อแม่ ครอบครัว และสังคม บทบาทของพ่อแม่ต้องไม่ใช่ผู้ออกคำสั่ง แต่ต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือชี้แนะในเรื่องต่างๆได้ พ่อแม่มีส่วนในการออกแบบชีวิตของเด็กได้ แต่ต้องไม่ใช่เผด็จการในชีวิตทั้งหมดของเด็ก

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน